J A V N I O G L A S za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Ravno putem javnog nadmetanja – licitacije

 

Broj: 01 – 92/24

Ravno, 06. veljače 2024. godine

 

Na temelju članka 363. i  364. Zakona o stvarnim pravima („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 66/13, 100/13), članka 7. i 8. Pravilnika o postupku javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu F BiH, županija, općina i gradova („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 17/14) i  Odluke o prodaji nekretnina u državnom vlasništvu, broj: OV-X-242/23 od 30. 10. 2023. godine i Odluke o prodaji nekretnina u državnom vlasništvu, broj: OV-IV-83/21 od 27. 11. 2021. godine, Općinski načelnik objavljuje:

 

 

J A V N I   O G L A S

za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine  Ravno putem javnog nadmetanja – licitacije

 

 

 1. Općina Ravno, Trg Ruđera Boškovića bb, 88 370 Ravno, zastupana po općinskom načelniku   putem javnog nadmetanja -licitacije (u daljem tekstu:licitacija) prodaje slijedeće nekretnine označene kao:

 

 • kč. br. 2058/3 upisane u PL broj 290, K.O. Velja Međa građevinska parcela

površine   1 300 m².

 • kč. br. 2058/4 upisane u PL broj 290, K.O. Velja Međa građevinska parcela

površine   1 390 m².

 • kč. br. 1981/7, upisane u PL 159 K.O. Orahov Do građevinska parcela

površine   5 072 m².,

 • kč. br. 352/8 upisane u ZK broj 249 i PL broj 267, K.O. Ravno građevinska

parcela površine   1 668 m².

 • kč. br. 352/14 upisane u ZK broj 249 i PL broj 267, K.O. Ravno građevinska

parcela površine   2 175 m².

 

 1. Početna cijena gore navedenih nekretnina  iznosi:

 

– u točki 1.1., 1.2. i 1.3.            4,00 KM/m2.

– u točkama 1.4. i 1.5.               8,00 KM/m²

 

 1. Pravo sudjelovanja na licitaciji imaju sve pravne i fizičke osobe koje su dužna uplatiti 10 % od početne cijene iz članka 2. ovog oglasa na ime kapare, na račun Općine Ravno kod UniCredit banke, Poslovnica Neum broj: 3380002200017593, šifra općine:207, vrsta prihoda:721 239.

 

Sudionik licitacije dužan je predočiti dokaz o položenoj kapari iz prethodnog stava Povjerenstvu za provođenje postupka licitacije na dan održavanja licitacije.

Osoba koja nije položila određenu jamčevinu ne sudjeluje u nadmetanju.

 

 1. Licitacija će se održati dana 16. 02. 2024. godine, s početkom u 10:00 sati u velikoj sali Općine Ravno. Postupak licitacije provodi Povjerenstvo za provođenje licitacije za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Ravno, imenovano od strane OV.

 

 1. Prilikom utvrđivanja broja sudionika u nadmetanju utvrđuje se koje osobe sudjeluju u svoje ime, a koje kao punomoćnici, odnosno zakonski zastupnici.

Punomoć mora biti sačinjena u formi notarski obrađene isprave.

 

 1. Sa sudionikom licitacije čija ja ponuda utvrđena kao najpovoljnija zaključit će se kupoprodajni ugovor, a po pribavljenom mišljenju Općinskog javnog pravobraniteljstva Ravno.

Posebne uvjete gradnje i uređenja parcele izdati će Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje, geodetske i imovinsko-pravne poslove.

 

 1. Kupac je dužan kupoprodajnu cijenu, umanjenu za iznos kapare, uplatiti na račun Općine Ravno prije zaključenja kupoprodajnog ugovora u roku od 15 dana od dana okončanja licitacije, nakon čega će se odmah potpisati kupoprodajni ugovor.

Ukoliko kupac ne izvrši plaćanje na način naprijed utvrđen smatrat će se da je odustao od kupovine nekretnine, te gubi pravo na povrat uplaćene kapare, u kojem slučaju će se zaključenje ugovora ponuditi sljedećem sudioniku licitacije uz uvjet da prihvati ponuđenu cijenu prvog ponuđača.

 1. Sve poreze, troškove prenosa, uknjižbe, eventualnih zabilježbi i uvođenja u posjed snosi kupac u cijelosti.

 

 1. Za sve dodatne informacije vezane za javni oglas zainteresirane osobe mogu se obratiti Općinskoj službi za graditeljstvo, prostorno uređenje, geodetske i imovinsko pravne poslove općine Ravno svakim radnim danom od 08 do 14 sati ili na telefon 036 /891-468, 036/ 891-472.

Obilazak predmetnih nekretnina navedenih u članku 1 .zakazuje se za 12. 02. 2024. godine  u  11:00 sati  s polaskom  ispred zgrade općine Ravno – kontakt osoba Josip Raguž ili Dragan Proleta.

 

 1. Prodavatelj zadržava pravo poništenja natječaja i neprihvaćanja bilo koje ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora i za to ne snosi nikakve odgovornosti prema ponuditelju te nije obvezan objasniti razloge takve odluke.

 

 OPĆINSKI NAČELNIK

Andrija Šimunović