JAVNI NATJEČAJ za dodjelu stipendija studentima sa područja Općine Ravno u akademskoj 2021/2022. godine

Na temelju članka 55. Statuta općine Ravno ( Službeno glasilo općine Ravno, broj:1/01 i 1-2/05) i članka 7. Odluke o davanju novčane potpore studentima na području općine Ravno (Službeno glasilo općine Ravno, broj:3/09), Načelnik općine raspisuje

 

 

JAVNI NATJEČAJ

za dodjelu stipendija studentima sa područja Općine Ravno

u akademskoj 2021/2022. godine

I

Raspisuje se Javni natječaj za dodjelu studentskih stipendija redovitim studentima na području Općine Ravno. Stipendije se dodjeljuju za akademsku 2021/2022. godinu i isplaćivati će se u deset jednakih mjesečnih rata, počevši od 01.10.2021.godine.

Visina mjesečne stipendije iznosi 100,00 KM.

 

II

Pravo prijave na natječaj za dodjelu stipendije Općine Ravno imaju redoviti studenti  dodiplomskog i diplomskog  studija koji ispunjavaju slijedeće uvjete:

 

 • da su državljani Bosne i Hercegovine
 • da imaju prebivalište na području općine Ravno
 • da su u statusu redovitog studenta
 • da nisu u statusu apsolventa
 • da nisu ponavljali godinu studija
 • da ne primaju stipendiju od drugog davatelja ili studentski kredit,
 • da nisu stariji od 26 godina,
 • da nisu studenti privatnih studija.

 

III

Kriteriji za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu stipendija su:

– uspjeh u učenju

– socijalno- ekonomski status

– godina studija

 

 

IV

Listu stipendista i Rješenje o dodjeli stipendija donosi Načelnik, na prijedlog Povjerenstva za utvrđivanje liste za dodjelu stipendija.

Lista za dodjelu stipendija utvrđuje se u skladu s kriterijima utvrđenim Odlukom o davanju novčane potpore studentima na području općine Ravno.

V

Prijave na natječaj za dodjelu stipendija podnose se isključivo na prijavnom obrascu  koji se može preuzeti  na web stranici općine, kao i  u Službi opće uprave i društvenih djelatnosti svakim radnim danom u periodu od 08,00-14,30 sati.

VI

Uz prijavu na natječaj za dodjelu stipendije studenti su dužni priložiti slijedeću dokumentaciju:

 

 1. Uvjerenje o državljanjstvu ( ne starije od 6 mjeseci),
 2. Potvrda o prebivalištu na području općine Ravno (ne starija od 6 mjeseci),
 3. Potvrdu o statusu redovitog studenta i godini studija,
 4. Potvrda da nije obnavljao godinu studija ili drugi odgovarajući dokaz,
 5. Izjavu da ne primaju stipendiju od drugog davatelja ili studentski kredit,
 6. Presliku prve stranice indeksa,
 7. Dokaze o  otežanim uvjetima života:

– dokaz o poginulim, umrlim ili nestalim roditeljima  (uvjerenje nadležnog  tijela ili smrtni list),

– rješenje o utvrđivanju invalidnosti za studenta podnositelja prijave,

– rješenje o utvrđivanju invalidnosti za roditelje,

– potvrdu o redovnom školovanju za studente čija su  braća i sestre na  redovitom školovanju.

 1. Dokaz o postignutim rezultatima u učenju:

– potvrdu o prosjeku ocjena iz prethodnih godina studija.

 

VII

Studenti koji već studiraju i od ranije su korisnici stipendije dostavljaju samo  prijavni obrazac, uvjerenje o prebivalištu na području općine Ravno ( ne starije od 6 mjeseci) ,  potvrdu o statusu redovnog studija i izjavu da ne primaju stipendiju od drugog davatelja ili studenski kredit.

VIII

Svaki sudionik u natječaju može u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja rezultata natječaja podnijeti prigovor o dodjeli stipendija načelniku općine.

IX

O dodjeljivanju stipendije zaključuje se Ugovor o stipendiji kojim  se pobliže uređuju međusobna prava i obveze davatelja i korisnika stipendije.Ugovor o stipendiji zaključuju načelnik i student.

X

 

Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja javnog natječaja na oglasnoj ploči općine Ravno i www.ravno.gov.ba

 

Prijave se podnose u zatvorenoj koverti putem pošte na adresu:

Općina Ravno, Trg Ruđera Boškovića 88 370 Ravno, s naznakom: „ Za natječaj za dodjelu stipendija“  ili izravno  predajom na protokol Općine Ravno.