JAVNI OGLAS o prodaji službenog motornog vozila Doma zdravlja Ravno putem javnog nadmetanja – licitacije

Dom zdravlja Ravno

Trg don Ivana Musića b.b.

88 370 Ravno

I.D. 4227084490007, transakcijski račun kod Raiffeisen banke1610200014440003

 

Broj: 109/23-1

Ravno, 18.9.2023. godine

 

Na osnovu Odluke o prodaji br:  109/23  Dom Zdravlja Ravno, 18.9.2023. godine objavljuje:

JAVNI OGLAS

O prodaji službenog motornog vozila putem javnog nadmetanja – licitacije

 

 1. PREDMET PRODAJE

 

Putničko motorno vozilo u vlasništvu Doma zdravlja Ravno,  sljedećih karakteristika:

 

Redni broj 1
Marka i model Škoda Karoq 2.0 TDI
Boja Brilijant srebrena metalik
Broj šasije TMBLJ6NU6J5045585
Snaga/zapremina motora (kW/cm3) 110/150
Godina proizvodnje 2018
Stanje Ispravno
Pređena kilometraža cca
Registarska oznaka K29-A-822
Datum prve registracije 21.08.2018.
Početna cijena

(sa uračunatim PDV-om) KM

40.137,10

2.      PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja u postupku javnog nadmetanja – licitacije, sistemom zatvorenih ponuda, imaju sva pravna i fizička osoba koja prije utvrđenog roka za licitaciju uplate kauciju/depozit u iznosi od 10 % od početne prodajne cijene vozila, odnosno:

  • Na transakcijski račun 1610200014440003 otvoren kod Raiffeisen banke

najkasnije do 2.10.2023. Prije licitacije obvezno priložiti ovjerenu uplatnicu pečatom banke i potpisom službenika banke.

 • Pravo sudjelovanja u postupku javne licitacije nemaju zaposleni u Domu Zdravlja Ravno, kao ni članovi njihove uže obitelji.

3.      PREGLED VOZILA I DOSTAVLJANJE PONUDA

 • Vozilo se može pogledati na parking prostoru na adresi Doma Zdravlja Ravno, u razdoblju od 20.9.2023. do 29.9.2023.godine, u vremenu od 11 do 12 sati, uz prethodnu telefonsku najavu kontakt osobi.
 • Kontakt osoba je Vlaho Bukvić telefon: 063/861332
 • Vozilo se prodaje u viđenom stanju i naknadne reklamacije se ne uvažavaju.
 • Ponude se predaju na popunjenom obrascu iz ovog oglasa a zatvorenoj koverti sa naznakom:
  • „Ponuda za Javnu licitaciju motornog vozila pod rednim brojem 1, registarskih oznaka: K29-A-822– NE OTVARAJ“, s dokazom o izvršenoj uplati kaucije/depozita 10 % od početne cijena
  • Ponude se mogu predati izravno na protokol Doma zdravlja Ravno ili putem pošte na adresu Doma zdravlja Ravno.

 

 • Sve ponude koje pristignu poslije naznačenog roka, bez obzira kada su poslane, neće biti uzete u razmatranje.
 • Javno otvaranje ponuda uz prisustvo zainteresiranih fizičkih osoba i ovlaštenih predstavnika pravnih osoba koja dostave ponude, održat će se dana 5.10.2023. godine u 11:00 sati, u sali za sastanke Općine Ravno, trg Ruđera Boškovića b.b.
 • Ponude ispod početne cijene neće biti uzete u razmatranje.
 • Kriteriji za vrednovanje ponuda je najviša ponuđena cijena za navedeno motorno vozilo, a u slučaju da su prvorangirane dvije ili više ponuda, identične, tj. imaju u potpunosti istu ponuđenu cijenu, prednost se daje ponuđaču koji je ranije predao

4.      OBAVEZE KUPCA

  • Kupac je dužan za kupljeno motorno vozilo uplatiti puni iznos kupoprodajne cijene u roku od 7 (sedam) dana od dana potpisivanja ugovora. Uplata kupoprodajne cijene izvršit će se na transakcijski račun Doma Zdravlja, br. 1610200014440003, otvoren kod Raiffeisen banke.

   

  • Troškove prijenosa vlasništva, transporta, kao i ostale troškove u skladu sa zakonskim propisima snosi kupac.
  • Po izvršenoj provjeri uplate kupoprodajne cijene na ime kupovine predmetnog vozila, prodavatelj će telefonskim putem obavijestiti kupca o primitku sredstava na račun, a kupac je dužan preuzeti vozilo u roku od 5 (pet) dana od dana prijema obavještenja o izvršenoj
  • Vozilo se preuzima u viđenom stanju, po uplati ugovorene cijene.
  • Ako Kupac odustane od kupovine nakon što je njegova ponuda prihvaćena, ili ukoliko nakon zaključenja ugovora kupac odustane od njegove realizacije, uplaćena kaucija/depozit od 10 % mu se neće vratiti, a Dom Zdravlja Ravno zadržava pravo dodijeliti ugovor prvom sljedećem ponuđaču sa liste uspješnih ponuđača.

5.      DODATNE INFORMACIJE

 • Prodaja vozila vrši se metodom javnog nadmetanja putem zatvorenih pisanih ponuda. Vozilo se prodaje po principu „viđeno – kupljeno“, te kupac nema pravo na naknadne prigovore i reklamacije upućene prodavatelju po pitanju kvaliteta, stanja, funkcionalnosti, izgleda, skrivenih ili drugih eventualnih nedostataka motornog
 • Sudionicima u Javnoj licitaciji čije ponude ne budu prvorangirane, uplaćeni depozit od 10 % bit će vraćen odmah nakon otvaranja ponuda.
 • Da bi licitacija bila uspješna mora biti dostavljena najmanje jedna validna
 • Dodatne informacije mogu se dobiti od 9.2023. do 29.9.2023. na broj telefona: 063/861332.
 • Tekst ove licitacije biće objavljen na službenoj web stranici Općine Ravno i u Večernjem listu.