Javni oglas za imenovanje članova OIP Ravno

Temeljem članka 2.12. stavak (5) Izbornog zakona Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02,25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14 i 31/16)), Naputka o utvrđivanju kvalifikacija, broja, imenovanju i razrješenju i obuci članova izbornog povjerenstva osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, br. 29/18 i 36/19) i  članka 27. Statuta općine Ravno („Narodni list – Službeno glasilo Općine Ravno”, br. 1/01 i 1-2/05) i u skladu s člankom 1. i 2. Odluke o raspisivanju Javnog oglasa za imenovanje članova Općinskog izbornog povjerenstva Ravno broj: OV-XIII-283/24 , od 14.03.2024. Općinsko vijeće Ravno raspisuje

 

J A V N I  OGLAS

za izbor i imenovanje članova Općinskog izbornog povjerenstva Ravno

I PREDMET JAVNOG OGLASA

Predmet Javnog oglasa je imenovanje članova Općinskog izbornog povjerenstva Općine Ravno.

II. OPIS POSLOVA

Nadležnost Općinskog izbornog povjerenstva regulirana je odredbama Izbornog zakona BiH i odgovarajućim podzakonskim propisima.

Sastav Općinskog izbornog povjerenstva treba biti multietnički tako da odražava zastupljenost konstitutivnih naroda, uključujući i ostale, u izbornoj jedinici za koju se organ nadležan za sprovođenje izbora, osniva, vodeći računa o posljednjem popisu stanovništva na državnom nivou. Sastav općinskog izbornog povjerenstva treba u pravilu odražavati ravnopravnu zastupljenost spolova u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova u BiH.

III.   OPĆI UVJETI KOJE KANDIDAT TREBA  ISPUNJAVATI

 1. da je osoba s pravom glasa
 2. da je osoba s odgovarajućom stručnom spremom i iskustvom u provođenju izbora.

IV. POSEBNI UVJETI

 1. da ima prebivalište na području Općine Ravno,
 2. da ima završen fakultet, VII/1 stupanj stručne spreme ili završen fakultet Bolonjskog sustava studiranja s najmanje 180 ETCS,
 3. da posjeduje iskustvo u provođenju izbora.

V. SUKOB INTERESA

Za člana općinskog izbornog povjerenstva ne može biti imenovana osoba:

 1. koja se ne može kandidirati u smislu odredbi članka 1.6., 1.7. i 1.7 a  Izbornog zakona BiH,
 2. koja je član najvišeg izvršno-političkog tijela političke stranke ili koalicije (predsjednik, potpredsjednik, glavni tajnik ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora),
 3. koja je nositelj izabranog mandata ili je član izvršnog tijela vlasti, osim u slučajevima predviđenim člankom 2.12. stavak 4. Izbornog zakona BiH,
 4. koja je kandidat za izbore za bilo koji nivo vlasti,
 5. kojoj je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornih zakona ili propisa za koju je osobno odgovorno,u posljednje četiri (4) godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke,
 6. koja je zastupnik, odnosno punomoćnik političkog subjekta koji sudjeluje na izborima, niti osoba koja je pravosnažnom sudskom presudom osuđena na kaznu zatvora u trajanju od šest mjeseci ili duže.

Član izbornog povjerenstva ne može biti osoba koja obnaša izvršnu funkciju, kako je utvrđeno odredbom članka 1.8 stavak (6) Izbornog zakona BiH, odnosno osoba koju je na dužnost imenovalo Vijeće ministara BiH, Vlada Federacije BiH, Vlada Republike Srpske, kantonalna vlada i općinsko vijeće, odnosno skupština općine.

VI. MANDAT

Članovima općinskog izbornog povjerenstva mandat traje sedam godina i teče od dana davanja suglasnosti Središnjeg izbornog povjerenstva na odluku Općinskog vijeća Ravno o imenovanju članova Općinskog  izbornog povjerenstva Ravno.

VII. STATUS

Članovi općinskog izbornog povjerenstva imaju pravo na naknadu za svoj rad u skladu s zakonom.

VIII.  POTREBNA DOKUMENTACIJA

Uz prijavu na Javni oglas kandidati su dužni dostaviti kraći životopis kao i dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta i to:

 1. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),
 2. ovjerenu kopiju osobne iskaznice,
 3. dokaz o mjestu prebivališta PBA – 3 obrazac (ne stariji od 3 mjeseca),
 4. dokaz o stručnoj spremi (ovjerena dokumentacija o stručnoj spremi),
 5. dokaz o izbornom iskustvu imenovanog člana izbornog povjerenstva u provođenju izbora (podatci o nazivu izbornog povjerenstva i mandatnom razdoblju, odnosno vrsti i godini izbora i nazivu biračkog mjesta u kojem je imenovani kandidat bio član biračkog odbora, te podatak da je imenovani kandidat bio angažiran u radu biračkog odbora i obavljao ovu dužnost).
 6. svojeručno potpisanu i kod nadležnog organa ovjerenu izjavu o nacionalnom izjašnjavanju s posljednjeg popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini,
 7. svojeručno potpisanu i kod nadležnog organa ovjerenu izjavu da se na njega ne odnose odredbe člana 2.3 Izbornog zakona BiH, koja izjava je dio Uputstva o utvrđivanju kvalifikacija, broja, imenovanju i razrješenju i obuci članova izborne komisije osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini.
 8. svojeručno potpisanu i kod nadležnog organa ovjerenu izjavu o nepostojanju smetnji iz točke V (6) Javnog oglasa, odnosno da osoba koja je kandidat,  nije  zastupnik, odnosno punomoćnik političkog subjekta koji sudjeluje na izborima, niti osoba koja je pravosnažnom sudskom presudom osuđena na kaznu zatvora u trajanju od šest mjeseci ili duže.

Javni oglas za imenovanje članova Općinskog izbornog povjerenstva Općine Ravno ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Nakon isteka roka od 8 (osam) dana i zatvaranja Javnog oglasa predsjedavajuća Općinskog vijeća općine Ravno će u skladu s odredbama i važećim Naputkom o utvrđivanju kvalifikacija, broja, imenovanja i razrješenja i obuci članova izbornog povjerenstva osnovne izborne jedinice u BiH („Službeno glasilo BiH“, br. 29/18 i 36/19), zadužiti Povjerenstvo za izbor i imenovanje i mandatno imunitetska pitanja Općinskog vijeća Općine Ravno, da provede proceduru utvrđivanja liste kandidata za člana Općinskog izbornog povjerenstva Ravno i istu dostavi Općinskom vijeću Ravno na nadležno postupanje.

Nakon isteka roka od 8 (osam) dana i zatvaranja Javnog oglasa, Povjerenstvo za izbor i imenovanje i mandatno imunitetska pitanja Općinskog vijeća Općine Ravno će, u skladu s odredbama i važećim Naputkom o utvrđivanju kvalifikacija, broja, imenovanja i razrješenja i obuci članova izbornog povjerenstva osnovne izborne jedinice u BiH („Službeno glasilo BiH“, br. 29/18 i 36/19), provesti proceduru utvrđivanja liste kandidata za člana Općinskog izbornog povjerenstva Ravno i istu dostavi Općinskom vijeću Ravno na nadležno postupanje.

IX. ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVA

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja Javnog oglasa  na službenoj web stranici Općine Ravno, oglasnoj ploči Općine Ravno  i u  „Večernjem listu“.

U slučaju da Javni oglas ne bude objavljen istovremeno, rok za podnošenje prijava računat će se od dana posljednjeg objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave se mogu dostaviti na adresu: Općine Ravno, Trg Ruđera. Boškovića s naznakom „Prijava na Javni oglas za izbor i imenovanje člana Općinskog izbornog povjerenstva Ravno – ne otvarati“.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Hercegovačko-neretvanska županija/k                                               

OPĆINA RAVNO                                                                                    

Općinsko vijeće Ravno

                                                                                                                      Predsjedavajuća OV

Broj:OV-290/24                                                                                                                             

Ravno, 18.03.2024.                                                                            Ružica Skaramuca, mag. pedag.

 

obrazac-izjave-OIP