JU “Dječji vrtić” Ravno – JAVNI NATJEČAJ za prijem djelatnika

Na temelju čl. 30.  Zakona o predškolskom odgoju („NN HNŽ“  BROJ 5/00) i Odluke Privremenog Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Ravno br. 01-10/22 od dana 23.08.2022.godine, raspisuje se

 

                             JAVNI NATJEČAJ

Za prijem djelatnika u radni odnos na određeno vrijeme

 1. Odgajatelj – 1 izvršitelj
 2. Stručni suradnik – diplomirani pedagog – 1 izvršitelj

Uvjeti:

Pored općih uvjeta, propisanih zakonom, kandidati trebaju ispunjavati posebne uvjete propisane Pedagoškim standardima i normativima za predškolski odgoj i obrazovanje u HNŽ, Zakonom i Statutom Ustanove, i to:

Za poziciju 1.

 • Završena visoka stručna sprema – VII./1, zvanje profesor predškolskog odgoja ili magistar predškolskog odgoja ili bachelor (prvostupnik sa 180 ili 240 ECTS) predškolskog odgoja ili nastavnik predškolskog odgoja – viša stručna sprema
 • Poželjna najmanje jedna godina radnog iskustva u radu sa djecom predškolske dobi.

Za poziciju 2.

 • Završena visoka stručna sprema ili viša stručna sprema, zvanje magistar pedagogije ili bachelor pedagogije ( prvostupnik sa 180 ili 240 ECTS bodova)
 • Poželjna najmanje jedna godina radnog iskustva u radu sa djecom predškolske ili školske dobi.

 

 

Dokumentacija:

Kandidati su uz prijavu na natječaj dužni dostaviti slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerene prrslike ne starije od 6 mjeseci od dana podnošenja prijave na natječaj):

 1. Diplomu,
 2. Dokaz o radnom iskustvu (uvjerenje, potvrda)
 3. Izvod iz matične knjige rođenih
 4. Uvjerenje o državljanstvu
 5. Uvjerenje o prebivalištu
 6. Životopis

Kandidati koji ispunjavaju uvjete raspisanog javnog natječaja i čije su prijave uredne, potpune i blagovremene bit će pozvani na razgovor.

Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja natječaja u sredstvima javnog informiranja, u zatvorenoj kuverti isključivo putem pošte na adresu:

JU „Dječji vrtić“ Ravno

Ravno bb

88370 Ravno

s naznakom

„Prijava na natječaj za prijem u radni odnos na određeno vrijeme“

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji budu izabrani za obavljanje poslova iz natječaja dužni su dostaviti uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka i liječničko uvjerenje o radnoj sposobnosti.

                                                                                                                                  v.d. ravnatelj

                                                                                                                          _____________________

                                                                                                                                      Anela Brać