Premijer Nikšić razgovarao sa predstavnicima EP HZHB i Općine Ravno

Rješavanje problema plavljenja područja Popova polja koje se nalazi u općini Ravno je bila osnovna tema razgovora premijera Federacije BiH Nermina Nikšića sa delegacijom ove općine koju je predvodio načelnik Andrija Šimunović i direktorom Elektroprivrede Hrvatske zajednice Herceg Bosne Nikolom Krešićem.


Problem plavljenja ovog plodnog tla datira od ranije, a od 2004. je konstantan, tako da gotovo redovno nastaju velike štete na poljoprivrednim kulturama. Samo 2010. godine usljed plavljenja zabilježena je šteta od oko 13 miliona konvertibilnih maraka na sadnicama breskve, jabuke, trešnje, nektarine i drugog voća i povrća.


Načelnik Šimunović je istakao da je poljoprivreda osnovna djelatnost za najveći broj stanovnika ovog grada na krajnjem jugu naše zemlje, te pretrpljene štete destimuliraju stanovništvo koje se odlučuje za povratak na ovo područje.


Zajednički je naglašeno da rizik od plavljenja treba svesti na minimum, a to se može postići prije svega koordiniranim upravljanjem radom hidroelektrana u slivu rijeke Trebišnjice, za što je potrebna suradnja između Elektroprivrede HZHB i Elektroprivrede Republike Srpske. U tom smislu premijer Nikšić će predložiti premijeru RS-a Aleksandru Džombiću da se organizira sastanak sa predstavnicima Elektroprivrede RS-a kako bi bio razmotren ovaj problem.


Također, konstatirano je da se prema Zakonu o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda preduzeća ostvarenog korištenjem hidroakumulacionih objekata čini nepravedna raspodjela. Od ukupno izdvojenih sredstava za poplavljena područja za Čapljinu ide 87,88 posto, Neumu 6,42 procenta i Ravnom 5,7 posto.


Premijer je predložio da se u što kraćem roku formira komisija sastavljena od predstavnika ove tri općine, Vlade, EP HZHB i Agencije za vodno područje sliva Jadranskog mora kako bi se došlo do pravednog rješenja pri raspodjeli ovih sredstava.
Zaduženo je i Ministarstvo finansija, preko kojeg idu ove uplate, da izvrši reviziju raspodjele sredstava ostvarenih na ovaj način

Odgovori