J A V N I O G L A S za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Ravno putem javnog nadmetanja – licitacije

Na temelju članka 363. i 364. Zakona o stvarnim pravima („Službene novine
Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 66/13, 100/13), članka 7. i 8. Pravilnika o postupku
javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu F BiH, županija, općina i gradova
(„Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 17/14) i Odluke o prodaji
nekretnina u državnom vlasništvu, broj: OV-IV-83/21 od 27. 11. 2021., Općinski načelnik
objavljuje
J A V N I O G L A S
za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Ravno putem javnog nadmetanja – licitacije

Više informacija u prilogu:

Natječaj prodaja nekretnina_K_O_Ravno