J A V N I O G L A S za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Ravno putem javnog nadmetanja – licitacije

Broj: 01 – 302/22
Ravno, 31. svibanj 2022. godine

Na temelju članka 363. i 364. Zakona o stvarnim pravima („Službene novine
Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 66/13, 100/13), članka 7. i 8. Pravilnika o postupku
javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu F BiH, županija, općina i gradova
(„Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 17/14) i Odluke o prodaji
nekretnina u državnom vlasništvu, broj: OV-VI-81/21 od 27. 11. 2021. godine i Odluke o
prodaji nekretnina u državnom vlasništvu, broj: OV-VI-134/22 od 12. 04. 2022. godine,
Općinski načelnik objavljuje:

                                                 J A V N I O G L A S
za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Ravno putem javnog nadmetanja – licitacije

1. Općina Ravno, Trg Ruđera Boškovića bb, 88 370 Ravno, zastupana po općinskom
načelniku putem javnog nadmetanja -licitacije (u daljem tekstu:licitacija) prodaje
slijedeće nekretnine označene kao:
– k.č. br. 1711/3 upisane u PL broj 523, K.O. Trebimlja građevinska parcela za
izgradnju stambenog objekta površine 504 m².
– k.č. br. 461/5 , K.O. Zavala građevinska parcela za izgradnju stambenog objekta
površine 5 000 m².
– k.č. br. 5409/31, K.O. Trebimlja građevinska parcela za izgradnju stambenog
objekta površine 746 m².
– k.č. br. 5409/32, K.O. Trebimlja građevinska parcela za izgradnju stambenog
objekta površine 726 m².
– k.č. br. 5409/33, K.O. Trebimlja građevinska parcela za izgradnju stambenog
objekta površine 695 m².
– k.č. br. 5409/34, K.O. Trebimlja građevinska parcela za izgradnju stambenog
objekta površine 1 082 m².
– k.č. br. 5409/35, K.O. Trebimlja građevinska parcela za izgradnju stambenog
objekta površine 944 m².
– k.č. br. 5409/36, K.O. Trebimlja građevinska parcela za izgradnju stambenog
objekta površine 789 m².
– k.č. br. 5409/37, K.O. Trebimlja građevinska parcela za izgradnju stambenog
objekta površine 4602 m².
– k.č. br. 486/2, K.O. Trnčina građevinska parcela za izgradnju stambenog objekta
površine 3 000 m².
2. Početna cijena gore navedenih nekretnina u točki 1. iznosi 4,00 KM/m2.
.
3. Pravo sudjelovanja na licitaciji imaju sve pravne i fizičke osobe koje su dužna uplatiti 10 %
od početne cijene iz članka 2. ovog oglasa na ime kapare, na račun Općine Ravno kod
UniCredit banke, Poslovnica Neum broj: 3380002200017593, šifra općine:207, vrsta
prihoda:721 239.
Sudionik licitacije dužan je predočiti dokaz o položenoj kapari iz prethodnog stava
Povjerenstvu za provođenje postupka licitacije na dan održavanja licitacije.
Osoba koja nije položila određenu jamčevinu ne sudjeluje u nadmetanju.
4. Licitacija će se održati dana 15. 06. 2022. godine, s početkom u 10:00 sati u velikoj sali
Općine Ravno. Postupak licitacije provodi Povjerenstvo za provođenje licitacije za prodaju
nekretnine u vlasništvu Općine Ravno, imenovano od strane Općinskog načelnika.
5. Prilikom utvrđivanja broja sudionika u nadmetanju utvrđuje se koje osobe sudjeluju u svoje
ime, a koje kao punomoćnici, odnosno zakonski zastupnici.
Punomoć mora biti sačinjena u formi notarski obrađene isprave.
6. Sa sudionikom licitacije čija ja ponuda utvrđena kao najpovoljnija zaključit će se
kupoprodajni ugovor, a po pribavljenom mišljenju Općinskog javnog pravobraniteljstva
Ravno.
Posebne uvjete gradnje i uređenja parcele izdati će Služba za graditeljstvo, prostorno
uređenje, geodetske i imovinsko-pravne poslove.
7. Kupac je dužan kupoprodajnu cijenu, umanjenu za iznos kapare, uplatiti na račun Općine
Ravno prije zaključenja kupoprodajnog ugovora u roku od 15 dana od dana okončanja
licitacije, nakon čega će se odmah potpisati kupoprodajni ugovor.
Ukoliko kupac ne izvrši plaćanje na način naprijed utvrđen smatrat će se da je odustao od
kupovine nekretnine, te gubi pravo na povrat uplaćene kapare, u kojem slučaju će se
zaključenje ugovora ponuditi sljedećem sudioniku licitacije uz uvjet da prihvati ponuđenu
cijenu prvog ponuđača.
8. Sve poreze, troškove prenosa, uknjižbe, eventualnih zabilježbi i uvođenja u posjed snosi
kupac u cijelosti.
9. Za sve dodatne informacije vezane za javni oglas zainteresirane osobe mogu se obratiti
Općinskoj službi za graditeljstvo, prostorno uređenje, geodetske i imovinsko pravne poslove
općine Ravno svakim radnim danom od 08 do 14 sati ili na telefon 036 /891-468, 036/ 891-
472.
Obilazak predmetnih nekretnina navedenih u članku 1 .zakazuje se za 09. 06. 2022. godine u
11:00 sati s polaskom ispred zgrade općine Ravno – kontakt osoba Josip Raguž ili Dragan
Proleta.
10. Prodavatelj zadržava pravo poništenja natječaja i neprihvaćanja bilo koje ponude u bilo
koje vrijeme prije sklapanja ugovora i za to ne snosi nikakve odgovornosti prema ponuditelju
te nije obvezan objasniti razloge takve odluke.
                                                                                                             OPĆINSKI NAČELNIK
                                                                                                                    Andrija Šimunović