JAVNI POZIV za prikupljanje ponuda za dodjelu u zakup 200 m² dijela k.č. 1522/2 površine 1877 m2 u sklopu Agrobiznis centra – bivša tvornica u Ravnom

Broj: 01-438/22
Ravno, 03. 08. 2022. godine

Općinski načelnik u skladu sa člankom VI . Odluke o raspisivanju natječaja za davanje u zakup 200 m² dijela k.č. 1522/2 površine 1877 m2
u sklopu Agrobiznis centra – bivša tvornica uRavnom (OV-XVI-89//19 od 20. 12. 2019. godine) raspisuje

 JAVNI POZIV
za prikupljanje ponuda za dodjelu u zakup 200 m² dijela k.č. 1522/2 površine 1877 m2 u
sklopu Agrobiznis centra – bivša tvornica u Ravnom

I PREDMET JAVNOG POZIVA
Predmet javnog poziva za dodjelu 200 m² u zakup je gospodarsko korištenje dijela predmetnečestice k.č. 1522/2 površine 1877 m2
u sklopu Agrobiznis centra – bivša tvornica u Ravnom i to:

– Gospodarsko korištenje 200 m² dijela predmetne čestice k.č. 1522/2 površine 1877 m2 namjena prostora – skladištenje poljoprovredno – gospodarske opreme

II POČETNA CIJENA ZAKUPNINE
Početna cijena naknade za korištenje predmetne čestice mjesečno iznosi 1,50 KM/m² .
Davatelj zakupa nema obvezu zakupoprimatelju priznati bilo kakve troškove ulaganja u uređenje predmetne čestice, opreme i uređaja, te troškova uređenja okoliša, kao i mjesečne režijske troškove.

III PERIOD NA KOJI SE POSLOVNI PROSTOR IZDAJE
Ugovor o zakupu poslovnih prostora zaključuje se na period do 1. godine, s mogućnošću produženja bez provođenja javnog natječaja ukoliko zakupoprimatelj bude redovno izvršavao obaveze plaćanja naknade.
Zakupoprimatelj se nakon isteka Ugovora o zakupu obvezuje vratiti zakupljeni prostor u prvobitno stanje

IV KRITERIJI ZA DODJELE
Kriteriji za dodjelu u zakup predmetne čestice je:
– Ponuđena cijena

V UVJETI KOJI SE ODNOSE NA STATUS PONUĐAČA
Pravo sudjelovanja na natječaju imaju pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje djelatnosti koje se mogu obavljati u poslovnim prostorima, te koje nemaju duga prema Općini Ravno.
Sudionici natječaja su dužni uplatiti 15 % ponuđene cijene tražne površine za zakup, na ime kapare, na račun Općine Ravno otvoren kod UniCredit banke, Poslovnica Neum broj:
3380002200017593, šifra općine:207.
Uz ponudu ponuđači su dužni dostaviti:
1. Pismo namjere s opisom aktivnosti
2. Dokaz o sposobnosti ponuditelja:
– izvadak iz sudskog registra s upisanom djelatnošću za koju se traži zakup
– izjavu da je ponuditelj ispunio sve obaveze iz drugih zakupa (teritorij BiH), ako ih je imao ili ih ima (priložit kopije Ugovora ako ih ima)
– potvrdu da ponuditelj nema neizmirenih obveza (potvrda iz Porezne uprave, potvrda za izmirene poreze, doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje)
3. Izjava ponuditelja da će sve radove obavljati na način i kvalitetom koja je predviđena za takve radove i usluge, te da će o svom trošku otkloniti sve nedostatke proistekle zbog nekvalitetnih radova.
4. Osnovni podaci: naziv, adresa, telefon i kontakt osoba,
5. Ponuđenu cijenu u skladu sa člankom IV ovog javnog poziva,

VI ROK I NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVA NA POZIV
Pismene prijave na javni poziv, sa dokazima o ispunjavanju uvjeta javnog poziva, podnose se u zapečaćenoj koverti sa čitko naznačenim podacima podnositelja ponude. Prijave se mogu podnijeti do 18. 08. 2022. godine do 10:00 h. Tekst javnog poziva i prijavni obrazac su dostupni na web stranici općine www.ravno.ba
Pismene prijave se podnose Komisiji neposredno – u zgradi općine Ravno ili preporučeno poštom na adresu: Općina Ravno, Trg Ruđera Boškovića bb, sa naznakom Komisija za raspisivanje i provođenje natječaja za dodjelu općinskih nekretnina: PONUDA za zakup – bivša tvornica Ravno – ne otvarati.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

VII OTVARANJE PONUDA
Otvaranje ponuda prispjelih na javni oglas održat će se dana 18. 08. 2022. godine u zgradi općine Ravno sa početkom u 10:00 sati.
Prostori koji se daju u zakup mogu se pogledati svakim radnim danom u vremenu od 08:00 do 14:00 sati.
Za sve dodatne informacije obratiti se Komisiji za raspisivanje i provođenje natječaja za dodjelu
općinskih poslovnih prostora, na broj: 036 891-468, 036 891-472.

VIII DODATNE NAPOMENE
Zakupodavatelj zadržava pravo poništenja natječaja i neprihvaćanja bilo koje ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora i za to ne snosi nikakve odgovornosti prema ponuditelju te nije obvezan objasniti razloge takve odluke.

NAČELNIK

Andrija Šimunović

New category 6

NaslovVeličinaPosjeteDodano datumaPreuzmi
Prijava na Javni poziv za davanje u zakup-prijavni obrazac 102.25 KB11003-08-2022 PreuzmiPregled