Služba za gospodarstvo, financije i lokalni ekonomski razvoj

Djelokrug rada službe:

 • Izvršava i osigurava izvršenje Zakona i drugih propisa u oblastima za koje je osnovana, provodi utvrđenu politiku u oblasti za koju je osnovana,
 • obavlja upravne poslove iz samoupravnog djelokruga općine u oblasti razvoja i poduzetništva,
 • prati razvoj stanja u oblastima poduzetništva u oblastima industrijske proizvodnje, poljoprivredno-prehrambene proizvodnje, prometa, trgovine, ugostiteljstva, obrtništva,
 • vrši inspekcijski nadzor u oblastima koje su u nadležnosti Općine,
 • obavlja plansko-analitičke i statističke poslove u oblasti gospodarstva,
 • prati proces restruktuiranja u gospodarstvu te ostvaruje suradnju sa odgovarajućima županijskim i federalnim tijelima,
 • vrši poslove u svezi izrade nacrta Proračuna općine, izmjena i dopuna proračuna, izrada završnog računa proračuna, izrada izvješća o izvršenju proračuna, Odluke o izvršenju proračuna, izrada Odluke o privremenom financiranju, izrada Programa i Izvješća o utrošku van proračunskih sredstava,
 • izrađuje periodične analize informacije,
 • radi računovodstveno – knjigovodstvene poslove,
 • vodi evidenciju imovine, inventura i oprema inicira,
 • sudjeluje u izradi realizaciji planova, programa i projekta u oblasti poljoprivrede, šumarstva, vodoprivrede, veterinarstva, lova, ribolova, turizma i zaštite okoliša,
 • prati i primjenjuje propise i poduzima aktivnosti na uvođenju znanstvenih dostignuća iz naprijed navedenih oblasti,
 • surađuje sa organizacijama koje u svojim programima rada imaju za cilj zaštitu okoliša,
 • vodi brigu o rješavanju pitanja odlagališta otpada kako običnih tako specijalnih,
 • vrši upravne i druge poslove u oblastima za koje je osnovana kao i poslove koje joj u zadaću stavi Općinsko vijeće ili Općinski načelnik

Služba za gospodarstvo i financije ima tri organizacijske jedinice i to:
a) Odjel gospodarstva
b) Odjel finacija
c) Odjel za inspekcije