Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje, geodetske i imovinsko-pravne poslove

Djelokrug rada službe:

  • Izvršava i osigurava izvršenje zakona i drugih propisa u oblastima za koje je utemeljena i provodi utvrđenu politiku u oblasti za koju je utemeljena,
  • u okviru svojih ovlaštenja vrši poslove iz oblasti prostornog uređenja, graditeljstva i stambeno-komunalnih poslova,
  • obavlja poslove vezane za geodetske poslove, sveukupnu izmjeru zemljišta i ažuriranja promjena nastalih na zemljištu i objektima te provođenja istih u katastarskom elaboratu,
  • vrši normativno pravne poslove (izradu prijedloga odluke iz imovinsko pravnih odnosa, donošenje stručnih mišljenja o prednacrtima, nacrtima i prijedlozima zakona i drugih propisa iz imovinsko – pravnih odnosa),
  • obavlja sve poslove vezna za prava i primjenu prava na nekretninama kako onih u državnom tako i u privatnom sektoru, vođenje upravnog postupka, pripremanje i donošenje rješenja u prvostupanjskom postupku na temelju dokaznih sredstava izvlaštenja, uzurpacije, preuzimanja neizgrađenog građevinskog zemljišta, razgraničenja, arondacije, komasacije i drugih imovinsko-pravnih odnosa,
  • obavlja normativno-pravne, stručno-operativne i plansko-analitičke poslove i zadatke iz naprijed navedenih oblasti u okviru djelokruga rada, također radi sve stručne-tehničke i upravne poslove iz oblasti upravljanja stambenim fondom,
  • vodi evidenciju stambenog fonda općine i stambenih zgrada koje su neuvjetne zbog dotrajalosti, inicira, sudjeluje u izradi i realizaciji planova, programa i projekata u oblasti obnove ratom razrušenih objekta i komunalne infrastrukture,
  • vrši stručno-tehničke i upravne poslove iz oblasti obnove i upravljanja lokalnim i nekategoriziranim putovima, izrađuje planove sanacije i rekonstrukcije individualnih stambenih objekt i objekta u vlasništvu općine,
  • vrši evidentiranje i procjenu štete na individualnim i kolektivnim stambenim objektima u vlasništvo općine,
  • vrši upravne i druge poslove u oblastima za koje je osnovana kao i poslove koje joj u zadaću stavi Općinsko vijeće ili Općinski načelnik.

Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje, geodetske i imovinsko-pravne poslove ima dvije organizacijske jedinice i to:
a) Odjel graditeljstva i prostornog uređenja
b) Odjel geodetskih i imovinsko pravnih poslova