Javni oglas za imenovanje članova tijela upravljanja javnih ustanova kojima je općina Ravno osnivač

 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Hercegovačko-neretvanska županija/kanton

OPĆINA RAVNO

NAČELNIK

Trg Ruđera Boškovića bb, Ravno;  tel./fax.: +387 36 89 14 65; +387 36 89 14 66;

e-mail: opcinaravno.ravno3@gmail.com

 

Broj:01-04-140/24

Ravno, 19.02.2024.godine

Na temelju  članka 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj: 12/03, 34/03, 65/13), članka  15. Zakona o načelima lokalne samouprave (Službene novine Federacije BiH, broj: 49/06) i članka 55. Statuta Općine Ravno ( Službeno glasilo općine Ravno,  broj:1/01 i 1-2/05) i temeljem Odluke OV Ravno  o raspisivanju javnog oglasa za  imenovanje članova tijela upravljanja javnih ustanova i drugih institucija kojima je općina Ravno osnivač,  broj:OV-III-59/21 od 31.08.2021., Načelnik općine Ravno raspisuje

 

JAVNI   OGLAS

ZA IMENOVANJE ČLANOVA TIJELA UPRAVLJANJA JAVNIH USTANOVA KOJIMA JE OPĆINA RAVNO OSNIVAČ

 1. Raspisuje  se Javni oglas  za imenovanje članova tijela upravljanja javnih ustanova  kojima je općina Ravno osnivač i to:

Upravno vijeće  Dom zdravlja Ravno

 • Član iz reda osnivača………………………………………………………………1
 • Član kojeg predlaže Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi HNŽ/K….1
 • Član iz reda stručnih djelatnika zdravstvene ustanove ……………..…………1

Upravno vijeće Doma za stare i nemoćne osobe Ravno

 • Članovi iz reda osnivača……………………….………………………………………………3
 • Član kojeg predlaže Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi HNŽ/K………….1
 • Član predstavnik ustanove……………………………………………………………….1

 

 1. Opis pozicija:

Članovi upravnih vijeća nadziru rad i poslovanje ustanove/poduzeća, a naročito u dijelu upravljanja i raspolaganja imovinom ustanove/poduzeća, utvrđuju politiku razvitka, razmatraju i usvajaju izvješća o poslovanju (financijski plan, godišnji obračun), donose opća akta (Statut, Pravilnik o radu), predlažu raspodjelu i način uporabe viška sredstava i način pokrića gubitka u poslovanju, vrše izbor i imenovanje ravnatelja odnosno v.d.ravnatelja ustanova/poduzeća uz suglasnost resornih ministarstva i OV Ravno, te obavljaju i druge poslove sukladno zakonima i statutima ustanova /poduzeća.

 1. Kandidati za imenovanje na poziciju iz ovog oglasa moraju ispunjavati opće i posebne uvjete.

OPĆI UVJETI ZA IMENOVANJA

– da je državljanin BiH,

– da je stariji od 18 godina,

– da nije pod optužbom Međunarodnog suda za ratne zločine,

– da nije otpušten iz državne službe kao rezultat stegovne mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH u periodu od 3 godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,

– da nije član organa zakonodavne ili izvršne vlasti ili savjetnik u smislu članka 5. Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u F BiH („Službene novine F BiH“, br. 70/2008),

– da nije osuđivan za kazneno djelo i za gospodarske prijestupe nespojive s dužnošću u tijelu upravljanja, 5 godina od pravomoćnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne,

– da nije presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti na poziciju na koju se kandidirao,

–  da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu članka 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima F BiH.

 

POSEBNI UVJETI ZA IMENOVANJA

Kandidat koji se kandidira na poziciju navedenu u ovom oglasu mora ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

-da ima visoku  (VSS) ili višu stručnu spremu (VŠS) ,

-da ima najmanje tri godine radnog iskustva,

-da ima određene komunikacijske i organizacijske sposobnosti za obavljanje dužnosti na poziciji za koju se kandidira.

 

Mandat člana tijela upravljanja iz ovog oglasa je 4 (četiri) godine, uz mogućnost ponovnog imenovanja u skladu s zakonom.

 

Uz prijavu na javni oglas kandidati su dužni priložiti:

 • životopis s adresom i kontakt telefonom,
 • uvjerenje o državljanstvu,
 • uvjerenje o ne vođenju kaznenog postupka od nadležnog suda ne starije od 6 mjeseci,
 • ovjeren preslik diplome,
 • uvjerenje o radnom iskustvu,
 • uvjerenje poslodavca da nije otpušten iz službe kao rezultat stegovne mjere u periodu od tri godine prije dana objavljivanja ovog oglasa,
 • pisanu izjavu da nije na dužnosti u političkoj stranci u smislu članka 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u BiH.

Svi kandidati koji budu stavljeni na listu bit će pozvani na razgovor.

Na temelju načela iz članka 3. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima i kriterija propisanih u ovom oglasu bit će sastavljena lista sa užim izborom najboljih kandidata koji ispunjavaju kriterije za imenovanja.

Podnositelji prijava s kojima se ne stupi u kontakt u roku od 8 (osam) dana od dana isteka roka za podnošenje prijava neće biti uzeti u razmatranje u daljnjem postupku imenovanja.

Bilo koji kandidat ili bilo koja druga osoba iz javnosti, slobodni su podnijeti prigovor na konačno imenovanje ako sumnjaju u poštivanje načela utvrđenih Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima F BiH (članak 16.).

Javni oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnom tisku, oglasnoj ploči i web stranici: www.ravno.gov.ba

Prijavni obrazac  može se uzeti u zgradi općine svakim radnim danom  kod Povjerenstva za provedbu natječaja.

Prijave sa svim traženim dokumentima dostaviti osobno ili preporučeno poštom na adresu:

 

OPĆINA RAVNO

Trg Ruđera Boškovića bb

88370 RAVNO

S naznakom:

«PRIJAVA ZA NATJEČAJ ZA IMENOVANJE ČLANOVA  TIJELA UPRAVLJANJA JAVNIH USTANOVA- NE OTVARATI».

U prijavi kandidati su dužni naznačiti na koju poziciju se kandidiraju. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

NAČELNIK

Andrija Šimunović

 

 

 

prijavni obrazac