N AT J E Č A J za dodjelu osnovne specijalizacije i zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vrijeme

Temeljem članka 153. i 154. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine Federacije
Bosne i Hercegovine“, broj 46/10 i 75/13), članka 11. Pravilnika o specijalizacijama i
subspecijalizacijama doktora medicine, doktora stomatologije i magistara farmacije
(„Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 62/15 i 26/19), Dom zdravlja
Ravno raspisuje

N AT J E Č A J

za dodjelu osnovne specijalizacije i zasnivanja radnog odnosa

na neodređeno vrijeme

– Klinička radiologija – 1 izvršitelj
Tekst natječaja s prijavnim obrascem se može preuzeti na web stranici Općine Ravno.

I

Kandidati koji se prijavljuju na Natječaj trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:
– da imaju završen medicinski fakultet
– da imaju položen stručni ispit,
– da imaju najmanje jednu godinu radnog iskustva nakon položenog stručnog ispita,
– da imaju važeće odobrenje za samostalan rad – licencu izdanu od strane nadležne Komore,
– da poznaju jedan strani jezik.

II

Kandidati u prijavi obavezno moraju naznačiti za koju specijalizaciju se prijavljuju.
Uz prijavu na Natječaj kandidati prilažu:
– životopis sa adresom i kontakt podacima;
– diplomu o završenom fakultetu
– nostrifikaciju diplome (ukoliko je fakultet završen izvan BiH);
– uvjerenje o položenom stručnom ispitu
– prijepis položenih ispita na studiju / dodatak diplomi
– potvrdu o prosjeku ocjena tijekom studija, te duljini trajanja studija
– potvrdu o poznavanju drugog ili trećeg stranog jezika (ukoliko je kandidat posjeduje)
– presliku nagrada za vrijeme studija (ukoliko je kandidat posjeduje)
– popis objavljenih radova (ukoliko ih kandidat posjeduje)
– potvrdu o radnom iskustvu od najmanje godinu dana od položenog stručnog ispita
– odobrenje za samostalan rad – licenca
– uvjerenje o državljanstvu
Sva dokumentacija koju kandidati dostavljaju uz prijavu mora biti u originalu ili ovjerenoj
preslici.

III

Rok za podnošenje prijave na natječaj je 15 dana od dana zadnje objave.
Prijava na Natječaj sa potrebnom dokumentacijom dostavlja se u zatvorenoj koverti, na
adresu:

Dom zdravlja Ravno
Ravno bb
88 370 Ravno

sa naznakom: Prijava na Natječaj zbog dodijele osnovne specijalizacije – „Ne otvarati“ –
Otvara Povjerenstvo.

IV

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Dom zdravlja Ravno zadržava pravo poništenja natječaja bez obrazloženja.

Dom zdravlja Ravno

New category 11

NaslovVeličinaPosjeteDodano datumaPreuzmi
prijavni obrazac-dom zdravlja 47.50 KB3026-01-2023 PreuzmiPregled