J A V N I O G L A S za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Ravno putem javnog nadmetanja – licitacije

Broj: 01 – 60/23

Ravno, 07. veljače 2023. godine

 

Na temelju članka 363. i  364. Zakona o stvarnim pravima („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 66/13, 100/13), članka 7. i 8. Pravilnika o postupku javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu F BiH, županija, općina i gradova („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 17/14) i  Odluke o prodaji nekretnina u državnom vlasništvu, broj: OV-VIII-199/22 od 29. 12. 2022., Općinski načelnik objavljuje

 

 

J A V N I   O G L A S

za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine  Ravno putem javnog nadmetanja – licitacije

 

 

 1. Općina Ravno, Trg Ruđera Boškovića bb, 88 370 Ravno, zastupana po općinskom načelniku   putem javnog nadmetanja – licitacije (u daljem tekstu:licitacija) prodaje slijedeću nekretninu označenu kao:

 

 1. K.O. Trebimlja, kč 1711/10, P=513 m², za izgradnju stambenog objekta, početna cijena 4,00 KM/m², ZK 517, PL 523
 2. Početna cijena gore navedeme nekretnine: iz točke: 1.   iznosi 4,00 KM/m2.

 

 1. Pravo sudjelovanja na licitaciji imaju sve pravne i fizičke osobe koje su dužna uplatiti 10 % od početne cijene iz članka 2. ovog oglasa na ime kapare, na račun Općine Ravno kod UniCredit banke, Poslovnica Neum broj: 3380002200017593, šifra općine:207, vrsta prihoda:721 239 – kontakt osoba Srećko Kriste, 036/891470.

 

Sudionik licitacije dužan je predočiti dokaz o položenoj kapari iz prethodnog stava sa naznačenom k.č. za koju licitira Povjerenstvu za provođenje postupka licitacije na dan održavanja licitacije.

Osoba koja nije položila određenu jamčevinu ne sudjeluje u nadmetanju.

 

 1. Licitacija će se održati dana 27. 02. 2023. godine, s početkom u 11:00 sati u velikoj sali Općine Ravno. Postupak licitacije provodi Povjerenstvo za provođenje licitacije za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Ravno, imenovano od strane Općinskog načelnika.

 

 1. Prilikom utvrđivanja broja sudionika u nadmetanju utvrđuje se koje osobe sudjeluju u svoje ime, a koje kao punomoćnici, odnosno zakonski zastupnici.

Punomoć mora biti sačinjena u formi notarski obrađene isprave.

 

 1. Sa sudionikom licitacije čija ja ponuda utvrđena kao najpovoljnija zaključit će se kupoprodajni ugovor, a po pribavljenom mišljenju Općinskog javnog pravobraniteljstva Ravno.

Posebne uvjete gradnje i uređenja parcele izdati će Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje, geodetske i imovinsko-pravne poslove.

 

 1. Kupac je dužan kupoprodajnu cijenu, umanjenu za iznos kapare, uplatiti na račun Općine Ravno prije zaključenja kupoprodajnog ugovora u roku od 15 dana od dana okončanja licitacije, nakon čega će se odmah potpisati kupoprodajni ugovor.

Ukoliko kupac ne izvrši plaćanje na način naprijed utvrđen smatrat će se da je odustao od kupovine nekretnine, te gubi pravo na povrat uplaćene kapare, u kojem slučaju će se zaključenje ugovora ponuditi sljedećem sudioniku licitacije uz uvjet da prihvati ponuđenu cijenu prvog ponuđača.

 1. Sve poreze, troškove prenosa, uknjižbe, eventualnih zabilježbi i uvođenja u posjed snosi kupac u cijelosti.

 

 1. Za sve dodatne informacije vezane za javni oglas zainteresirane osobe mogu se obratiti Općinskoj službi za graditeljstvo, prostorno uređenje, geodetske i imovinsko pravne poslove općine Ravno svakim radnim danom od 08 do 14 sati ili na telefon 036 /891-468, 036/ 891-472.

Obilazak predmetne nekretnine navedene u članku 1 .zakazuje se za 14. 02. 2023. godine  u  09:00 sati  s polaskom  ispred zgrade općine Ravno – kontakt osoba Josip Raguž – informacije o natječaju ili Dragan Proleta obilazak terena.

 

 1. Prodavatelj zadržava pravo poništenja natječaja i neprihvaćanja bilo koje ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora i za to ne snosi nikakve odgovornosti prema ponuditelju te nije obvezan objasniti razloge takve odluke.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Andrija Šimunović