Općina Ravno raspisala javni natječaj za dodjelu stipendija studentima

Na temelju članka 55. Statuta općine Ravno ( Službeno glasilo općine Ravno, broj:1/01 i 1-2/05) i članka 7. Odluke o davanju novčane potpore studentima na području općine Ravno (Službeno glasilo općine Ravno, broj:3/09), Načelnik općine raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za dodjelu stipendija studentima sa područja Općine Ravno

u akademskoj 2018./2019. godine


1. Raspisuje se Javni natječaj za dodjelu studentskih stipendija redovitim studentima na području Općine Ravno. Stipendije se dodjeljuju za akademsku 2018/2019. godinu i isplaćivati će se u deset jednakih mjesečnih rata, počevši od 01.10.2018.godine.

Visina mjesečne stipendije iznosi 100,00 KM.

 2. Pravo prijave na natječaj za dodjelu stipendije Općine Ravno imaju redoviti studenti  dodiplomskog i diplomskog  studija koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

 • da su državljani Bosne i Hercegovine
 • da imaju prebivalište na području općine Ravno
 • da su u statusu redovitog studenta
 • da nisu u statusu apsolventa
 • da nisu ponavljali godinu studija
 • da ne primaju stipendiju od drugog davatelja ili studentski kredit,
 • da nisu stariji od 26 godina,
 • da nisu studenti privatnih studija.

Stipendija se ne može dodijeliti za dva ili više studenata iz istog kućanstva.

 3. Kriteriji za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu stipendija su:

 • uspjeh u učenju
 • socijalno- ekonomski status
 • godina studija

 4. Listu stipendista i Rješenje o dodjeli stipendija donosi Načelnik, na prijedlog Povjerenstva za utvrđivanje liste za dodjelu stipendija.Lista za dodjelu stipendija utvrđuje se u skladu s kriterijima utvrđenim Odlukom o davanju novčane potpore studentima na području općine Ravno.

5. Prijave na natječaj za dodjelu stipendija podnose se isključivo na prijavnom obrascu  koji se može preuzeti  na web stranici općine (Dokumenti), kao i  u Službi opće uprave i društvenih djelatnosti svakim radnim danom u periodu od 08,00-14,30 sati.

6. Uz prijavu na natječaj za dodjelu stipendije studenti su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

 1. Uvjerenje o državljanjstvu ( ne starije od 6 mjeseci),
 2. Potvrda o prebivalištu na području općine Ravno (ne starija od 6 mjeseci),
 3. Potvrdu o statusu redovitog studenta i godini studija,
 4. Potvrda da nije obnavljao godinu studija ili drugi odgovarajući dokaz,
 5. Izjavu da ne primaju stipendiju od drugog davatelja ili studentski kredit,
 6. Presliku prve stranice indeksa,
 7. Dokaze o  otežanim uvjetima života:
 • dokaz o poginulim, umrlim ili nestalim roditeljima  (uvjerenje nadležnog  tijela ili smrtni list),
 • rješenje o utvrđivanju invalidnosti za studenta podnositelja prijave,
 • rješenje o utvrđivanju invalidnosti za roditelje,
 • potvrdu o redovnom školovanju za studente čija su  braća i sestre na  redovitom školovanju.
 1. Dokaz o postignutim rezultatima u učenju:
 • potvrdu o prosjeku ocjena iz prethodnih godina studija.

7. Svaki sudionik u natječaju može u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja rezultata natječaja podnijeti prigovor o dodjeli stipendija načelniku općine.

8. O dodjeljivanju stipendije zaključuje se Ugovor o stipendiji kojim  se pobliže uređuju međusobna prava i obveze davatelja i korisnika stipendije. Ugovor o stipendiji zaključuju načelnik i student.

9. Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja javnog natječaja na oglasnoj ploči općine Ravno.

Prijave se podnose u zatvorenoj koverti putem pošte na adresu:

Općina Ravno, Trg Ruđera Boškovića 88 370 Ravno, s naznakom: „ Za natječaj za dodjelu stipendija“  ili izravno  predajom na protokol Općine Ravno.

 10. Nepravodobne i nepotpune prijave se neće uzeti u razmatranje.

Sve dodatne informacije u vezi natječaja mogu se dobiti u zgradi Općine Ravno – Služba za društvene djelatnosti i opću upravu, tel: + 387 36 891 471.

Odgovori