Javni natječaj za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu na području općine Ravno

Na temelju članka 51. stavak 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu Hercegovačko- neretvanske županije (Narodne novine HNŽ, broj 8/13) i Odluke Općinskog vijeća Ravno o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu na području općine Ravno, broj: OV-XIII-16/19 od 20.03.2019 (Službeno glasilo općine Ravno, broj:1/19), Načelnik općine, objavljuje

J A V N I   N A T J E Č A J

ZA DAVANJE U ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA  U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU NA PODRUČJU OPĆINE RAVNO


 1. PREDMET JAVNOG NATJEČAJA

Predmet javnog  natječaja je zakup poljoprivrednog zemljišta na području općine Ravno u sljedećoj katastarskoj općini:

 1. O ČAVAŠ kč.br. 1115, upisano u P.L. 284, površine 56617 m².

Poljoprivredno zemljište koje je predmet natječaja daje se u zakup na period do 25 godina za podizanje voćnajak i rasadnika, i na period do 10 godina za ostalo poljoprivredno iskorištavanje do 10 godina ( plastenici, povrtlarski rasadnici, rasadnici za ukrasno-dekorativno bilje i dr.).

Cijena na natječaju za dugogodišnji zakup i zakup poljoprivrednog zemljišta i visina naknade za dugogodišnji zakup poljoprivrednog zemljišta utvrđena je prema vrijednostima navedenim u Pravilniku o uvjetima i načinu korištenja sredstava ostvarenih od zamjene, zakupa i koncesije poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države (Službene novine Federacije BiH, broj: 78/09) i Odlukom Općinskog vijeća Ravno o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i iznosi ­­­­ 187,50 KM/ha.

Kao osiguranje plaćanja najpovoljniji ponuditelj dužan je platiti prije potpisivanja Ugovora iznos za jednogodišnji zakup zemljišta.

 1. PRAVO SUDJELOVANJA IMAJU:
 • pravne osobe koje su do objave natječaja registrirane za obavljanje primarne poljoprivredne djelatnosti na području općine Ravno- obrti registrirani za primarnu poljoprivrednu proizvodnju,
 • -fizičke osobe koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom i upisani su u registar poljoprivrednika,

Da bi sudjelovali u postupku nadmetanja ponuđači-pravne i fizičke osobe dužni su uplatiti depozit u iznosu od 10% početne cijene zakupa zemljišta.

3.SADRŽAJ PONUDE:

Da bi sudjelovali u postupku javnog natječaja  zainteresirani su dužni uz prijavu dostaviti i sljedeće podatke i dokumente:

Pravne osobe

 • naziv i točnu adresu ponuđača,
 • ovjerenu kopiju izvoda iz sudskog registra,
 • potvrdu da su upisani u registar poljoprivrednika kod nadležnog općinskog organa,
 • potvrdu od nadležne porezne uprave  da ispunjavaju obveze u svezi plaćanja mirovinskog i invalidskog osiguranja i zdravstvenog   osiguranja, sukladno važećim propisima u BiH,  ne stariju od tri mjeseca od dana otvaranja ponuda,
 • potvrdu od Uprave za neizravno oporezivanje da ispunjavaju obveze u svezi s plaćanjem izravnih i neizravnih poreza, sukladno važećim   propisima u BiH, ne stariju od tri mjeseca, od dana otvaranja ponuda, ili potvrdu da nisu ako nisu u sustavu PDV-a
 • potvrdu od Službe za financije općine Ravno da nemaju dospjelih a neizmirenih obveza prema općini Ravno po bilo kojem osnovu na dan raspisivanja natječaja
 • dokaz o uplati depozita (10% od početne cijene zakupa).

Registrirani poljoprivredni obrti

 • naziv i točnu adresu ponuđača,
 • odobrenje za rad od nadležnog općinskog organa,
 • potvrdu da su upisani u registar poljoprivrednika kod nadležnog općinskog organa,
 • potvrdu od nadležne porezne uprave  da ispunjavaju obveze u svezi plaćanja mirovinskog i invalidskog osiguranja i zdravstvenog   osiguranja, sukladno važećim propisima u BiH,  ne stariju od tri mjeseca od dana otvaranja ponuda,
 • potvrdu od Uprave za neizravno oporezivanje da ispunjavaju obveze u svezi s plaćanjem izravnih i neizravnih poreza, sukladno važećim   propisima u BiH, ne stariju od tri mjeseca, od dana otvaranja ponuda, ili potvrdu da nisu ako nisu u sustavu PDV-a
 • potvrdu od Službe za financije općine Ravno da nemaju dospjelih a neizmirenih obveza prema općini Ravno po bilo kojem osnovu na dan raspisivanja natječaja
 • dokaz o uplati depozita (10% od početne cijene zakupa).

Fizičke osobe

 • presliku osobne iskaznice,
 • potvrdu da su upisani u registar registar poljoprivrednika ( RPG i RK) kod nadležnog općinskog organa,
 • osobnu izjavu da im je to osnovno zanimanje – dopunsko zanimanje (model izjave se može preuzeti kod nadležne Službe ili na web stranici općine Ravno ),
 • potvrdu od Službe za financije općine Ravno da nemaju dospjelih a neizmirenih obveza prema općini Ravno po bilo kojem osnovu na dan raspisivanja natječaja
 • dokaz o uplati depozita (10% od početne cijene zakupa).

Svi dokumenti moraju biti u originalu ili u ovjerenoj preslici i ne starija od tri mjeseca.

Prijavni obrazac za natječaj se može preuzeti kod nadležne Službe i na web stranici općine.

 1. PRVENSTVENO PRAVO ZAKUPA I NAČIN VREDNOVANJA PONUDA:

Pravo prvenstva zakupa imaju fizičke i pravne osobe koje se jave na Javni natječaj, a na iste se odnose odredbe članka 71. Stavak 8. Zakona o poljoprivrednom zemljištu HNŽ-K (Narodne novine HNŽ-K, broj 8/13).

Ukoliko se na javni natječaj ne prijave osobe na koje se odnosi prethodna odredba, red prvenstva zakupa se utvrđuje sljedećim redoslijedom:

 1. Pravni slijednik bivšeg korisnika poljoprivrednog zemljišta u društvenom vlasništvu predmetnih katastarskih čestica koje se daju pod zakup,
 2. Pravna ili fizička osoba koja je vlasnik sustava za navodnjavanje i odvodnju, ribnjaka ili drugih gospodarskih objekata koji se nalaze na poljoprivrednom zemljištu koje je predmet zakupa,
 3. Pravna osoba registrirana za bavljenje poljoprivrednom djelatnošću ,
 4. Nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koji ostvaruje prava iz radnog odnosa radom u poljoprivredi na vlastitom imanju i upisan je u Registar poljoprivrednih gospodarstava, a ima prebivalište na području jedinice lokalne samouprave na čijem teritoriju se nalazi zemljište čije ustupanje putem zakupa je predmet javnog natječaja,
 5. Nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koji ostvaruje prava iz radnog odnosa radom izvan poljoprivrednog gopodarstva, a poljoprivrednu djelatnost obavlja kao dopunsku djelatnost na vlastitom imanju i upisan je u RPG i ima prebivalište na području jedinice lokalne samouprave na čijem teritoriju se nalazi zemljište koje je predmet javnog natječaja.

Ukoliko bodovanjem navedenih kriterija dva ili više ponuditelja dobiju isti broj bodova na istoj katastarskoj čestici pravo prvenstva ima ponuditelj koji ponudi najvišu cijenu.

 1. PODNOŠENJE I OTVARANJE PONUDA:

Ponude se podnose Povjerenstvu  osobno ili poštom  zapečaćene sa naznakom „Prijava za zakup poljoprivrednog zemljišta „NE OTVARAJ“ u roku od 15 dana od dana objave ovog natječaja. Na koverti obvezno napisati ime i prezime ponuđača i adresu, a za fizičke osobe i matični broj.

Krajnji rok za podnošenje ponuda je 12.04.2019 do 12h.

Ponude predane poslije naprijed navedenog roka neće se razmatrati te će se ponuditeljima vratiti neotvorene.

Povjerenstvo zadržava pravo provjere podataka danim u osobnoj izjavi ponuđača, a u slučaju utvrđivanja istih netočnim ponuditelj će biti eliminiran iz daljnjeg postupka nadmetanja.

Ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta sklopiti će se između Općinskog načelnika i najpovoljnijeg ponuđača.

 1. ODGOVORNOST:

Općina ne snosi nikakve troškove ponuditelja u postupku javnog nadmetanja, a zadržava pravo da ne odabere ni jednu ponudu ili da poništi nadmetanje prije zaključivanja ugovora, a da pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuditeljima i bez obrazloženja takve odluke.

Dodatne informacije se mogu dobiti na broj telefona 036/891-471.

O rezultatima javnog natječaja sudionici će biti obavješteni u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o odabiru najpovoljnije ponude.

Općinski načelnik

Andrija Šimunović

Odgovori