Projekt Dijaspora za razvoj uspostavio partnerstvo sa Općinom Ravno

U prostorijama Općine Ravno, 21.svibnja 2019. godine, održan je informativni sastanak s predstavnicima projekta Dijaspora za razvoj s ciljem uspostavljanja inicijalnih partnerskih odnosa i identificiranja zajedničkih aktivnosti u nadolazećem razdoblju. Općina Ravno je odabrana kao jedna od četiri dodatne jedinice lokalne samouprave koje će biti izravno potpomognute kroz projekt Dijaspora za razvoj (D4D), koji je projekt Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Vlade Švicarske, u partnerstvu sa UNDP BiH i IOM BiH.

Odabir partnerskih jedinica lokalne samouprave se vršio u skladu sa kriterijima definiranim u projektnom dokumentu, uključujući strateški pristup aktivnom integriranju dijaspore u planiranje i unapređenje lokalnog razvoja jedinica lokalne samouprave, ekonomski potencijal te „migracijski saldo“ potencijalnih partnerskih jedinica lokalne samouprave.

Tijekom sastanka, predstavnici D4D projektnog tima su prezentirali aktivnosti koje su planirane u okviru partnerstva s Općinom Ravno, kao što su tehnička pomoć na uvrštavanju koncepta migracija i razvoja u strateške dokumente, uspostavljanje i jačanje kapaciteta kontakt osoba za dijasporu te konkretna podrška za privlačenje investicija i kreiranje novih radnih mjesta. Nadalje, planirano je da projekt podrži Općinu Ravno u nastojanjima da identificiraju, iniciraju i povežu se s dijasporom kroz inovativne pristupe, alate i komunikacijske kanale. Osim toga, projekt će ponuditi tehničku podršku i poticajna sredstva (tzv. seed funding) za operacionalizaciju prioriteta koji proizilaze iz strateškog dokumenta. Fokus će biti na poticanju investicija dijaspore ili doprinosu lokalnom razvoju, očuvanju i otvaranju radnih mjesta, kao i inicijativama za teritorijalnu suradnju po pitanjima dijaspore između partnerskih lokalnih samouprava i relevantnih aktera sa lokacija u zemljama odredišta s najvećom koncentracijom dijaspore.

Projektom se namjeravaju ojačati i ohrabriti jedinice lokalne samouprave da sa građanima i privrednicima iz dijaspore rade zajedno na razvoju svojih lokalnih zajednica.

Odgovori