Lokalno je primarno

Misija OESS-a u BiH je u konzultaciji sa partnerima iz civilnoga društva i lokalne uprave 2009. osmislila inicijativu ‘Lokalno je primarno’, čiji su ciljevi poticanje općina da odgovore na zahtjeve građana na djelotvoran, pravedan i transparentan način, te uspostavljanje kapaciteta građana za postavljanje zahtjeva općinama, te traženje njihove odgovornosti za učinkovitost u radu i poduzimanje aktivnosti od dobrobiti za zajednicu. Komponenta ‘Upravljanje općinom i preuzimanjeodgovornosti’ u okviru ove inicijative je kreirana kako bi se poboljšali općinski kapaciteti potrebni da se odgovori zahtjevima građana za suvremenom, djelotvornom, učinkovitom i odgovornom lokalnom upravom.

Općina Ravno je u srpnju 2009. potpisala Memorandum o razumijevanju, čime je započela implementacija gore navedenog projekta, a koji je uspješno završen u srpnju 2012, sukladno prethodno definiranim elementima, standardima i kriterijima. Kao rezultat ovog projekta, Općina je postigla slijedeće:

 • Uspostavljen je Tim za općinski razvoj koji je na metodološki dosljedan iparticipativan način izradio Strategiju općinskog razvoja;
 • Shvativši izradu ovog dokumenta kao jedanog od svojih ključnih prioriteta, općina Ravno je usvojila Strategiju razvoja za period od 2012. do 2017. 14. studenog 2011. na sjednici OV. Dokument identificira nekoliko ključnih prioriteta razvoja: efikasnu lokalnu upravu, lokalni ekonomski razvoj s naglaskom na korištenje prirodnih potencijala, razvoj poduzetništva, poljoprivrede i turizma, razvoj zdravstvene i socijalne skrbi, te unaprijedenje prometne i  komunalne infrastrukture;
 • Imenovan je Odbor za nadgledanje provedbe Strategije razvoja, koji je izradio 19 objektivnih kriterija za odabir projekata predloženih za provođenje u okviru Strategije razvoja, a na osnovu kojih je Odbor rangirao projekte i izradio Operativni plan realizacije Strategije razvoja za 2012. Strategija, kriteriji i Operativni plan su dostupni građanima putem općinske web-stranice i u općinskim prostorijama.
 • Uspostavljen je transparentan proračunski proces, sa težištem na bolje učešće građana u procesu planiranja i izrade proračuna. Središnja javna rasprava o nacrtu proračuna je uvedena kao učinkovit mehanizam kako bi se građanima omogućilo da podnesu svoje zahtjeve. Građani dobijaju povratne informacije na konzultadvnim sastancima, a Općinsko Vijeće se periodično izvještava o svakom stadiju izvršenja proračuna. Proračunski dokumenti su dostupni građanima.
 • Uspostavljen je Odbor za proračun i financije kao stalno radno tijelo OV, koje prati i sudjeluje u procesu izrade nacrta i prijedloga općinskog proračuna, kao i izviješća o izvršenju proračuna. Odbor razmatra i izvršenje općinskih prihoda i rashoda, te prati da li se općinska financijska politika slijedi i da li se proračunska sredstva propisno koriste od strane proračunskih korisnika.
 • Izrađene su procedure i kriteriji za financiranje projekata iz mjesnih zajednica i udruga građana, kao i dokument o vanjskim izvorima financiranja, koji sadrži podatke o provedenim, podnesenim, projektima u pripremi i odbijenim projektima koji su nominirani za financiranje različitim donatorima za razdoblje 2009-2012.
 • Izrađene su procedure o redovitoj godišnjoj procjeni i analizi unutarnje organizacije i sistematizacije radnih mjesta. Novi Pravilnik o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta je usvojen 14. lipnja 2011.
 • Izrađen je dokument koji uspostavlja različite mehanizme komunikacije između Općine i građana kao što su javne rasprave, općinska web-stranica, javni pozivi za prijedloge projekata, kutija za žalbe, info-pult, općinski koordinator za mjesne zajednice, tematske sjednice OV itd.
 • Uvedena je redovna promocija mehanizama za komunikaciju i procjena njihove uporabe i učinkovitosti putem dobijanja povratne informacije od građana.
 • Imenovan je službenik za informiranje, koji prima i obrađuje zahtjeve za informacijama, promovira Zakon o slobodi pristupa informacijama, te ažurira indeks-registar informacija koje posjeduje Općina i vodič za građane sa procedurama za pristup informacijama, te žalbeni postupak.
 • Usvojen je Etički kodeks za izabrane vijećnike i uspostavljen Odbor za kodeks ponašanja čiji je zadatak nadgledanje da li se Etički kodeks krši, kaozapremanje žalbi od strane građana i primjena sankcija.
 • Izrađen je i koristi se standardizirani obrazac za izvještavanje javnih institucija i poduzeća prema izvršnoj vlasti i OV.

Odgovori